search clock hat location star arrow-right right-item tools kalender opleiding download play link phone mail calendar

Collectieve geschillen?

Het komt regelmatig voor dat werknemers collectief (als kleine of grotere groep) een geschil aan de commissie voorleggen. De geschillenprocedure die is opgenomen in de cao is echter bedoeld voor de individuele werknemer, die van mening is dat zich een geschil voordoet dat voortvloeit uit zijn individuele arbeidsovereenkomst. Het is een individuele procedure.

Wanneer werknemers zich niet individueel tot de commissie wenden, maar als collectief, dan neemt de commissie het geschil alleen in behandeling wanneer de werknemers vooraf met hun werkgever overeenkomen dat deze de uitspraak van de commissie van toepassing zal verklaren op alle leden van het collectief. De werkgever dient aan de commissie een schriftelijke verklaring te geven waaruit blijkt dat hij met het vorenstaande akkoord gaat. Het initiatief tot het maken van een afspraak met de werkgever met betrekking tot collectieve behandeling ligt bij de werknemers.

Naast deze verklaring van de werkgever wil de commissie bij een collectieve zaak van elke betrokken werknemer een verklaring ontvangen dat deze de uitspraak die de commissie zal doen als een uitspraak op zijn individuele geschil aanvaardt. Dat kan ook één gezamenlijke brief zijn, met alle namen voluit en onder de namen een handtekening.

Wanneer tot collectieve behandeling wordt overgegaan is het voor een werknemer niet meer mogelijk naderhand het geschil nog individueel aan de commissie voor te leggen.

De commissie doet in een collectieve zaak één uitspraak, ten name van een vertegenwoordiger van het collectief. Het collectief geeft zelf aan wie dat zal zijn. Deze vertegenwoordiger is tijdens de hoorzitting, die voor de behandeling van het geschil zal worden belegd, aanwezig als (een van de) woordvoerder(s). Bij die hoorzitting kunnen maximaal 3 leden van het collectief aanwezig zijn voor het geven van een mondelinge toelichting. Toehoorders kunnen niet worden toegelaten om de simpele reden dat de beschikbare vergaderruimte zich daarvoor niet leent.

Tot dusver is het meestal zo dat een werknemer die lid is van een vakbond zich aanmeldt als vertegenwoordiger, en er dus geen griffierecht wordt betaald.

Wanneer de werkgever een afspraak tot collectieve behandeling niet wenst te maken, dan moet iedere werknemer zijn geschil individueel aan de commissie voorleggen. In dat geval zal de commissie, indien de geschillen identiek zijn en gelijkluidende argumenten naar voren worden gebracht, de geschillen ter hoorzitting zeer waarschijnlijk wel gevoegd behandelen. Voor iedere werknemer wordt individueel uitspraak gedaan. Iedere werknemer dient in dit geval griffierecht te voldoen.

Terug naar het overzicht

werkgevers en werknemers - samen werken aan ontwikkeling