Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Artikel Participatiewet

Extra banen creëren in jeugdzorg

Mensen die kunnen werken, maar die het zelf zonder hulp en ondersteuning niet lukt om een baan te vinden, kunnen terugvallen op de Participatiewet. Het doel is om zoveel mogelijk mensen met arbeidsvermogen in een participatiebaan naar betaald werk te leiden. Voor mensen die niet meer in staat zijn om zelf volledig in hun levensonderhoud te voorzien blijft het recht op bijstand bestaan.

Handen bij elkaar

Participatiewet

De Participatiewet vanaf 1 januari 2015 vervangt drie wetten: de Wet Werk en Bijstand (WWB), de Wet sociale werkvoorziening en de Wajong. Het uitgangspunt van de wet is dat iedereen die kan werken ook daadwerkelijk aan de slag gaat. Met hulp en ondersteuning op een participatieplaats en met behoud van uitkering werkervaring opdoen of in een participatiebaan. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Participatiewet.

Gemeenten maken bij de inkoop en aanbesteding van jeugdzorg afspraken met jeugdzorgorganisaties over SROI (Social Return on Investment). Hiermee verplichten jeugdzorgorganisaties zich om mensen met een van arbeidsbeperking een werkplek te geven in hun eigen organisatie of bij één hun opdrachtnemers. Bijvoorbeeld: catering, schoonmaak of tuinonderhoud. 

Banenafspraak

Alle sociale partners (Jeugdzorg Nederland, FNV Zorg & Welzijn, CNV Zorg & Welzijn en FBZ) hebben zich in het Sociaal Akkoord (2013) verplicht om jaarlijks een bepaald aantal banen voor mensen met een arbeidsbeperking te realiseren. Begin 2026 moeten er in totaal 125.000 bijkomen voor mensen met een arbeidsbeperking. Met 100.000 banen in de marktsector en 25.000 banen in de overheidssector. Dit wordt de banenafspraak genoemd.

Positieve resultaten Banenafspraak 2018

Martine Schuijer, projectleider ‘Op naar de 100.000 banen’ (9 juli 2019) zegt: 'Vorige week werden de definitieve resultaten van 2018 bekend. Ze laten zien dat we ruim voorliggen op de doelstellingen. De groei blijft zichtbaar en dat stemt natuurlijk heel tevreden. Verder zijn er verschillende onderzoeken gepubliceerd: over werkgeversdienstverlening, over beschut werk en over de duurzaamheid van de plaatsingen.'

Ik vond het mooi om te zien dat de duurzaamheid van de plaatsingen van mensen met een arbeidsbeperking toeneemt en gelijke tred houdt met de duurzaamheid van de dienstverbanden van mensen zonder arbeidsbeperking.
Martine SchuijerProjectleider

Quotum voor jeugdzorg: 375 extra banen per jaar

Het te realiseren aantal participatiebanen in jeugdzorg is gebaseerd op een quotumpercentage. Dat percentage wordt geactiveerd wanneer deze aantallen in de banenafspraak in een jaar niet worden gehaald.
Het quotumpercentage is gekoppeld aan de banenafspraak en groeit dus mee met het aantal banen. 

Het quotumpercentage is niet alleen afhankelijk van de omvang van de sector jeugdzorg. Maar ook van het totaal aantal werknemers in Nederland dat in een bepaald jaar werkt. Daarom is niet goed aan te geven wat het quotumpercentage in een bepaald jaar zal zijn. Een indicatie geven is wel mogelijk.

Het quotumpercentage voor de marktsector (waaronder jeugdzorg valt) ligt rond 1,25 procent en zal waarschijnlijk licht stijgen tot ongeveer 2,5 procent in 2026. Bij de omvang van de sector van rond de 30.000 medewerkers is dat tussen de 375 en 750 banen per jaar (een participatiebaan is een baan van 25,5 betaalde uren per week. Banen groter of kleiner dan 25,5 uur per week tellen naar rato mee).

Omvang branche jeugdzorg

  • 2015: 29.500
  • 2016: 27.500
  • 2017: 29.800
  • 2018: 31.700

(Bron: factsheet arbeidsmarkt jeugdzorg 2019).

Inclusief werken

Een werkgever die inclusief werkt biedt werkgelegenheid aan werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt. Waarom inclusief werken? Er zijn genoeg redenen waarom organisaties kunnen overwegen om inclusief te werken:

  • Draagt bij aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO).
  • Geeft diversiteit en kleur aan een organisatie.
  • Draagt eraan bij dat een organisatie een afspiegeling van de maatschappij is.
  • Kan een oplossing zijn voor openstaande vacatures.
  • Leidt tot het nakomen aan gemaakte afspraken in de cao en de banenafspraak.
  • Leidt tot het voldoen aan de afspraken met gemeenten over SROI (Social Return om Investment).

Voor jeugdzorgorganisaties die inclusiever willen worden zijn op de website Toolbox inclusief veertien modules beschikbaar. Dit zijn modules over administratie en subsidies, borgen van expertise, jobcarving en strategische personeelsplanning. 

De Normaalste Zaak (DNZ) biedt een makkelijke manier aan om een inclusievere organisatie te worden. Als voorstander van regionale netwerkvorming en daarmee informatie-uitwisseling tussen alle partners van De Normaalste Zaak.