Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Tips & tricks Participatiewet

Tips en links

Bekijk drie tips om meer participatiebanen te creëren en handige links.

Vrouw geeft presentatie

Hoe kunnen jeugdzorgorganisaties meer participatiebanen genereren?

 • Bepaal in de organisatie of er draagvlak is om één of meerdere participatiebanen te realiseren (in de verhouding 1 staat tot 25: 1 participatiebaan op 25 medewerkers).
 • Kijk eens bij een collega-organisatie in de regio of de eigen sector die ervaring heeft met de plaatsing van medewerkers met afstand tot de arbeidsmarkt in een participatiebaan (vraag naar de do’s en don’ts).
 • Stem af met een of meerdere partners in participatie: het werkgeversservicepunt, de gemeente en het werkbedrijf.
 • Bepaal de wijze van werken in samenspraak met het werkgeversservicepunt.
 • Ga over tot plaatsing de invulling van een participatiebaan.

Op welke manieren zijn participatiebanen te creëren?

Er zijn verschillende mogelijkheden om participatiebanen te creëren. Op de website van de Nationale Voorbeeldenbank van de AWVN (Algemene Werkgever Vereniging Nederland) worden concrete voorbeelden gegeven van organisaties en bedrijven die:

 • Hun wervings- en selectiebeleid aanpassen: daarmee leggen zij de voorrangspositie van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt binnen de eigen organisatie vast.
 • Afspraken maken met hun leveranciers: in het kader van uitbesteed werk zoals bijvoorbeeld catering en schoonmaak, wordt met leveranciers afgesproken dat zij voor hun opdracht mensen met afstand tot de arbeidsmarkt inzetten.
 • Door middel van jobcarving en functiecreatie nieuwe functies creëren: functies aanpassen door eenvoudige taken te ‘carven’ en deze in een nieuwe functie onder te brengen.
 • Werkervaringsplekken creëren. 

Methodiek Functiecreatie

Bij de methodiek Functiecreatie worden eenvoudige taken uit functies gehaald en ondergebracht in een nieuwe functie die voldoet aan de mogelijkheden van lager gekwalificeerd personeel en de wensen van de werkgever. De achterliggende gedachte is om hoger gekwalificeerde medewerkers te ontlasten van eenvoudige werkzaamheden en om meer banen te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Er zijn verschillende methodieken voor functiecreatie:

 • Jobcarving: taken van bestaande functies worden afgesplitst ten behoeve van werk voor een individuele medewerker met beperkingen. Deze methode is gericht op het creëren van een specifieke functie die afgestemd is op de mogelijkheden van een persoon met beperkingen.
 • Jobcrafting: Dit is een methode waarbij medewerkers veelal op eigen initiatief hun werk zo ontwerpen en aanpassen dat hun ambities, interesses en capaciteiten beter tot hun recht komen. Waardoor de motivatie, inzetbaarheid en duurzaamheid van de arbeidsdeelname vergroot worden. Dit levert niet direct nieuwe plaatsen op voor mensen met een arbeidsbeperking.
 • (Structurele) functiecreatie: bij deze methodiek wordt niet uitgegaan van de individuele medewerker maar worden de bedrijfsprocessen bij een werkgever geanalyseerd om te onderzoeken of een andere indeling van de werkzaamheden mogelijk is. Jobcrafting en jobcarving kunnen hier dan onderdeel van worden.

Wie zijn de partners bij Participatie?

In de meeste arbeidsmarktregio’s voeren UWV, gemeenten en de SW-sector, de werkgevers-dienstverlening uit in een Werkgeversservicepunt. Werkgevers uit de regio's kunnen gratis advies en ondersteuning krijgen bij de werving en selectie van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Bijvoorbeeld door begeleiding van een jobcoach te bieden of door informatie te geven over subsidies of garantiebanen. Sommige regio’s kennen één centraal Werkgeversservicepunt en andere regio’s verschillende lokale of subregionale vestigingen.

Gemeenten

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor mensen met een arbeidsbeperking en die bij het vinden van werk hulp en ondersteuning nodig hebben. De wet geeft gemeenten een aantal manieren om te zorgen dat mensen met een arbeidsbeperking een plek op de arbeidsmarkt kunnen vinden, zoals loonkostensubsidie en beschut werk. De gemeente moet ondersteuning bieden op het vinden van werk en waar nodig inkomensondersteuning.

Loonkostensubsidie en Loondispensatie

Werkgevers kunnen in aanmerking komen voor loonkostensubsidie van de gemeente als zij mensen met een arbeidsbeperking (voor wie de gemeente verantwoordelijk is) in dienst nemen. Voor mensen met een arbeidsbeperking en een Wajong -uitkering kan loondispensatie worden aangevraagd bij het UWV.

Het werkbedrijf is een aanduiding voor een sociaal werkbedrijf (voorheen de Sociale Werkvoorziening) dat wordt ingezet voor de doelgroep van de Participatiewet.Werkbedrijf en Regionaal Werkbedrijf

In een regionaal Werkbedrijf werken gemeenten samen met het UWV, werkgevers, vakbonden en scholen uit één arbeidsmarktregio. Deze partijen maken samen afspraken over de begeleiding van mensen met een beperking naar een baan. Er zijn 35 regionale Werkbedrijven die aansluiten op de al bestaande indeling van Nederland in 35 arbeidsmarktregio’s.

Handige links