Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Artikel Arbo

Arbowet en risico-inventarisatie en -evaluatie

Een goed veiligheids- en gezondheidsbeleid staat op de eerste plek in jeugdzorg. Werkgever en medewerker zijn daarvoor samen verantwoordelijk. Preventie speelt een hoofdrol. Daarom heeft elke organisatie een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E), met een passend plan van aanpak. Deze verplichting uit de Arbowet brengt alle risico’s in beeld. Vervolgens bepaal je of en welke verbeteringen nodig zijn.

Collega's aan het werk

Van preventiemedewerker tot arbocoördinator 

Ga samen met je medewerkers aan de slag met het opstellen van de RI&E en het uitvoeren van het plan van aanpak. Dat zorgt voor het nodige draagvlak in jouw organisatie. Meerdere sleutelfiguren kunnen daaraan een belangrijke bijdrage leveren: 

 • Preventiemedewerker of arbocoördinator: aanspreekpunt op arbogebied.
 • Ondernemingsraad: instemmingsrecht op uitvoeringswijze en eindresultaten.
 • Arbodeskundige die de RI&E gaat toetsen.
 • Denk vooral ook aan het betrekken van medewerkers uit het primaire proces. 

Als je meer dan 25 mensen in dienst hebt, moet een gecertificeerde arbodienst of deskundige de RI&E en het plan van aanpak toetsen. Kleinere organisaties hoeven dat niet als zij gebruikmaken van de Risicomonitor.

Risicomonitor 

De Risicomonitor is een hulpmiddel voor alle organisaties in jeugdzorg. Het helpt bij het opstellen van een goed en actueel veiligheids- & gezondheids- en/of arbo-beleid.

Deze digitale branche-RI&E legt de focus op het halen van doelen, zoals:

 • medewerkers voelen zich veilig in hun team;
 • het is bekend welke factoren werkdruk veroorzaken;
 • bhv'ers kunnen hun taak goed uitvoeren, omdat zij juist zijn opgeleid en getraind.

Als werkgever bespreek je met je medewerkers hoe jullie deze doelen kunnen bereiken en welke acties nodig zijn. Zo krijg je meteen input voor het veiligheids- en gezondheidsbeleid van de organisatie.  

  Aanmelden voor de Risicomonitor

  Meld je direct aan

  Voordelen van de Risicomonitor

  • Betrokkenheid met de werkvloer.
  • Afgestemd op arbowetgeving.
  • Met behulp van het actieplan kun je direct aan de slag met de risico’s.
  • Met de directe link naar informatie/oplossingen in de Arbocatalogus pak je risico’s gericht aan.
  • Afgestemd op inspectiebeleid.
  • Branchespecificiteit is gewaarborgd.  

  VeiligheidNL is eigenaar van de Risicomonitor. Jeugdzorg werkt! levert de inhoudelijke input voor de modules over arbo. Voor het gebruik van de Risicomonitor geldt een financiële bijdrage.

  Meer informatie over de Risicomonitor

  RI&E en plan van aanpak

  Je beschrijft niet alleen of jouw organisatie de doelen heeft gehaald of gaat halen. Maar ook of je aan de eisen voldoet van de Inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. En welke maatregelen nog nodig zijn om aan de doelen of eisen te voldoen. Alle maatregelen, wie ze uitvoert en wanneer dat gebeurt, vormen het plan van aanpak.

  Handige links

  Berry Tijhuis

  Branchespecialist Jeugdzorg werkt!

  Meer weten? Neem contact op!

  Foto Berry Tijhuis

  Meer weten? Neem contact op!