Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Artikel Arbo

Arbowet en Risico-inventarisatie & evaluatie

Een goed veiligheids- en gezondheidsbeleid staat op nummer 1 in jeugdzorg. Werkgever en werknemer zijn daarvoor samen verantwoordelijk. Preventie speelt hierin een hoofdrol. Daarom heeft elke organisatie een risico- inventarisatie &- evaluatie (ri&e), met een plan van aanpak. Deze verplichting uit de Arbowet brengt alle veiligheids- en gezondheidsrisico’s in beeld, ook van corona. Op basis van de ri&e bepaal je welke maatregelen nodig nodig zijn. Die neem je op in het plan van aanpak.

Collega's aan het werk

Van preventiemedewerker tot Arbocoördinator 

Samen met je medewerkers aan de slag met het opstellen van de ri&e en het uitvoeren van het plan van aanpak. Dat zorgt voor draagvlak in jouw organisatie. Meerdere sleutelfiguren kunnen daar een waardevolle bijdrage aan leveren: 

  • Preventiemedewerker of Arbocoördinator: aanspreekpunt op Arbogebied. 
  • Ondernemingsraad: instemmingsrecht op uitvoeringswijze en eindresultaten. 
  • Arbodeskundige die de ri&e gaat toetsen. 
  • Denk vooral ook aan het betrekken van medewerkers uit het primaire proces. 

Risicomonitor 

Als je meer dan 25 mensen in dienst hebt, dan moet een gecertificeerde arbodienst of -deskundige de RI&E en het plan van aanpak toetsen. Kleinere organisaties hoeven dat niet als zij gebruikmaken van de zogenaamde Risicomonitor. Dat staat ook in de cao Jeugdzorg. Deze digitale branche-RI&E voor jeugdzorg legt de focus op het behalen van doelen, zoals: 

  • Medewerkers voelen zich veilig in hun team. 
  • Het is bekend welke factoren werkdruk veroorzaken. 
  • BHV'ers kunnen hun taak goed uitvoeren, omdat zij juist zijn opgeleid en getraind. 

VeiligheidNL is eigenaar van de Risicomonitor. Jeugdzorg werkt! levert de inhoudelijke input voor de modules over Arbo. Voor het gebruik van de Risicomonitor geldt een financiële bijdrage. 

Plan van aanpak 

Je beschrijft niet alleen of jouw organisatie de doelen heeft behaald of gaat behalen. Maar ook of je aan de eisen voldoet van de Inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. En welke maatregelen nog nodig zijn om aan de doelen of eisen te voldoen. Alle maatregelen om risico’s te voorkomen of op te lossen, wie ze uitvoert en wanneer dat gebeurt, vormen het plan van aanpak. 

Handige links

Veronica Jocker

Adviseur vitaliteit en ontwikkeling

Meer weten? Neem contact met ons op!

Veronica Jocker

Meer weten? Neem contact met ons op!