Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Artikel Cao

Commissie van Geschillen

Wat kun je doen als jij en een medewerker van mening verschillen en jullie er niet uitkomen? Gaat het over een onderwerp uit de arbeidsovereenkomst? Dan kun je dit voorleggen aan de Commissie van Geschillen Jeugdzorg.

Stappen zetten

Wanneer naar de commissie?

De commissie is er voor conflicten of geschillen tussen jou en de werknemer die gaan over de arbeidsovereenkomst en over ontslag. Denk aan meningsverschillen over de functiebeschrijving, de functie-indeling, aanpassing in de werktijden, de onregelmatigheidstoeslag, een officiële waarschuwing, nevenfuncties of het wel of niet in aanmerking komen voor een vaste aanstelling. Bij ontslag kan het gaan over onderwerpen als niet goed functioneren en boventalligheid. Dit is vastgelegd in de cao: Wat als de werkgever en werknemer een geschil hebben?

Voorwaarden om de zaak in behandeling te nemen:

 • Als er over het geschil al een rechtszaak loopt, dan neemt de commissie de zaak niet in behandeling. De zaak is dan niet ontvankelijk.
 • Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) heeft nog geen vergunning afgegeven en de ontslagprocedure opgeschort. Let op: als er sprake is van een ontslagprocedure om bedrijfseconomische redenen, waaraan een reorganisatieplan ten grondslag ligt en dat met instemming van de ondernemersraad (or) is vastgelegd, geldt deze opschortende werking niet. 

Hoe werkt het? 

De behandeling van een geschil ziet er in grote lijnen zo uit:

 1. Je legt het geschil voor aan de commissie door een verzoekschrift te sturen.
 2. De commissie bepaalt of zij de zaak kan en mag behandelen. De indiener van het geschil betaalt de kosten van de behandeling (griffierechten).
 3. De commissie vraagt beide partijen om zich schriftelijk te verdedigen.
 4. Beide partijen bepalen of de uitspraak van de commissie bindend is: leggen jullie je neer bij de uitspraak?
 5. De commissie gaat met beide partijen in gesprek in een hoorzitting. Zij vraagt om een toelichting van de standpunten.
 6. Na dit gesprek overleggen de leden van de commissie met elkaar. Dit overleg is vertrouwelijk. Daarna stemmen de leden over welke partij volgens hen gelijk heeft. 
 7. Uiterlijk binnen vier weken krijgen de partijen een brief met de uitspraak en een toelichting.

Let op! Als een van de partijen in de periode van de procedure naar de rechter stapt, stopt de commissie met de behandeling en doet ze geen uitspraak. 

Een geschil aankaarten

Hoe leg ik een geschil voor aan de commissie?

Je legt je geschil voor aan de commissie door een brief te sturen. Dit noemen wij een verzoekschrift. Stuur vier kopieën hiervan naar dit adres: 

FCB Dienstverlening in Arbeidsmarktvraagstukken 
Koningin Wilhelminalaan 3 
3527 LA Utrecht 

Mail je brief ook als bijlage naar caojeugdzorg@fcb.nl 

Stuur een kopie van jouw brief (plus bijlagen) aan de andere partij.  

Vraagt de commissie je aanvullende stukken op te sturen? Stuur ook daarvan een kopie naar de andere partij en laat de commissie weten dat je dat hebt gedaan. 

Welke informatie zet ik in het verzoekschrift?

De commissie heeft de volgende informatie nodig. Zet deze dus in je brief: 

 • Waarover je van mening verschilt en waarom je vindt dat je gelijk hebt.
 • Je voorletter(s) en achternaam.
 • Je privéadres (als je werknemer bent) of het adres van de organisatie (als je werkgever bent) Let op: als je als werknemer briefpapier van je organisatie gebruikt, vermeld dan toch je privéadres. Dat is namelijk het adres waarnaar de commissie de post stuurt. 
 • Het telefoonnummer waarop je tijdens kantooruren bereikbaar bent.
 • Je e-mailadres
 • De naam en adresgegevens van de andere partij.
 • Dat je een kopie van jouw brief en eventuele bijlagen aan de andere partij hebt gestuurd. 
 • Als je griffiegeld moet betalen, zet dan in de brief op welke datum je dit bedrag hebt overgemaakt.
Welke bijlagen voeg ik toe aan mijn verzoekschrift?

Voorwaarden voor de bijlagen

 • Stuur alleen bijlagen mee die echt van belang zijn.  
 • Schrijf in je brief duidelijk waarom een bijlage belangrijk is en op welke pagina van de bijlage de informatie staat die voor de beoordeling van het geschil belangrijk is. Dit om te voorkomen dat de commissieleden onnodige informatie moeten doornemen.  

Bijlagen die je bijvoegt  

 • Andere brieven, e-mails of verslagen waarnaar je in je brief verwijst.  
 • Verwijs je in een van de bijlagen die je weer naar andere bijlagen? Voeg dan ook die bijlagen toe.  

Wat je niet hoeft bij te voegen
Teksten uit de cao, het functieboek of het normtekstenboek dat hoort bij het functiewaarderingssysteem zijn niet nodig, die heeft de commissie al.  

Wat zijn de kosten?

De indiener van het geschil betaalt de kosten voor het griffierecht: € 125,-.

Als je een geschil voorlegt, moet je dit bedrag gelijktijdig met je brief  
overmaken op rekeningnummer NL22FVLB0699.505.615 ten name van FCB Dienstverlening in Arbeidsmarktvraagstukken te Utrecht. Vermeld hierbij de namen van de partijen in het geschil. 

In de brief aan de commissie schrijf je op welke datum je dit bedrag hebt betaald. 

Ben je als werknemer lid van een van de vakbonden die partij is bij de cao waar het over gaat? Dan hoef je geen griffierecht te betalen. Zet dit dan in jouw brief en stuur een bewijs van het lidmaatschap mee (kopie vakbondspasje of een kopie van een bankafschrift waaruit de meest recente contributiebetaling blijkt). 

Als je als indiener van het geschil door de commissie in het gelijk wordt gesteld, wordt er € 100,- teruggestort. 

Wordt het geschil door de indiener ingetrokken, of niet ontvankelijk verklaard, dan krijg je geen terugbetaling. 

Is het advies van de commissie bindend?

De commissie vraagt aan beide partijen of zij bereid zijn de uitspraak als bindend advies op te volgen. Dus dat zij zich zullen houden aan de uitkomst. Dit doet de commissie voor het gesprek met beiden.  

Bereid je dus voor op deze vraag! De commissie stelt het op prijs als je het antwoord op deze vraag al stuurt aan het secretariaat. 

Overige vragen over geschillen

Wat doe ik als een werknemer een geschil indient?

Als er een geschil is ingediend door een werknemer waarin jouw organisatie partij is, weet jij dit. Als het goed is, heb je van de werknemer een kopie gekregen van de brief die hij of zij naar de commissie heeft gestuurd. 

Het secretariaat van de commissie vraagt jou als andere partij om hierop in een brief te reageren. Dat noemen wij een verweerschrift. Hierin schrijf je wat jouw standpunt is ten opzichte van het geschil. 

Je moet binnen drie weken reageren. Stuur vier kopieën van jouw brief/verweerschrift naar de commissie.

FCB Dienstverlening in Arbeidsmarktvraagstukken
Koningin Wilhelminalaan 3
3527 LA Utrecht

Mail je brief als bijlage naar caojeugdzorg@fcb.nl

Je hoeft de bijlagen van de brief van de andere partij alleen mee te sturen als die voor jouw betoog noodzakelijk is. 

Wie zijn de leden van de Commissie van Geschillen?

Het secretariaat van de Commissie van Geschillen wordt onder verantwoordelijkheid van FCB uitgevoerd. Lees hier wie de leden van de commissie zijn.

Handige links