Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Praktijkvoorbeeld Zij-instroom

“De urgentie om zij-instromers op te leiden wordt steeds meer gevoeld”

Zij-instromers kiezen bewust voor een toekomst in jeugdzorg. Vaak hebben ze al het nodige in huis, soms missen ze nog wat kennis en vaardigheden. Passende leerroutes bieden dan uitkomst. Judith Rodenburg, docent-onderzoeker en coördinator scholing SKJ-registratie bij de Academie voor Sociale Studies van de Hanzehogeschool Groningen, vertelt over de rol van hogescholen bij het opleiden van zij-instromers.

Portretfoto van Judith Rodenburg van de Hanzehogeschool Groningen

Zij-instromers kunnen zich bij HanzePro, deeltijdopleiding van de Academie voor Sociale Studies, onder andere aanmelden voor de leergang Jeugd- en gezinsprofessional. Deze leergang bestaat uit zes modules die allemaal óf los van elkaar te volgen zijn, afhankelijk van de leerbehoefte van de student. Daarnaast is een praktijkcomponent onderdeel van de scholing en zijn er ook aanvullende modules beschikbaar. Judith: “We willen zij-instromers onderwijs bieden dat aansluit op wat ze nog verder kunnen ontwikkelen. En dat ze de nodige flexibiliteit geeft. Dat doen we met een divers aanbod van modules, waaruit we gezamenlijk een passend leertraject samenstellen. Het is dus echt maatwerk. We dagen de studenten hierbij uit om bij zichzelf na te gaan wat ze nodig hebben om hun functie als jeugdzorgprofessional zo goed mogelijk uit te oefenen.”  

De zij-instromers sluiten aan bij het reguliere onderwijs waarin verschillende opleidingen samenkomen, zoals Toegepaste Psychologie, Social Work en Sociaal Juridische Dienstverlening. Dat zorgt volgens Judith voor een dynamische leeromgeving: “Waar ‘reguliere’ studenten eerder geneigd zijn het geijkte pad te kiezen, maken zij-instromers sneller gebruik van de mogelijkheden van modulair onderwijs. Ze kijken vooral naar wat zij zelf willen leren en wat nodig is om te voldoen aan de eisen van het werkveld en het SKJ. Het motiveert de reguliere studenten om hetzelfde te doen.” 

Zij-instromers kijken naar wat zij zelf willen leren en wat nodig is om te voldoen aan de eisen van het werkveld en het SKJ. Het motiveert de reguliere studenten om hetzelfde te doen.
Judith RodenburgDocent-onderzoeker Hanzehogeschool Groningen

Onderwijsaanbod in cocreatie met het werkveld

Het onderwijs voor zij-instromers ontwikkelde de hogeschool samen met het werkveld. Denk aan jeugdhulporganisaties, maar ook aan het SKJ. “Het is echt een cocreatie”, benadrukt Judith. “We vinden het belangrijk dat het curriculum goed aansluit bij het beroep van jeugdzorgprofessional. Daarom evalueren we het aanbod regelmatig en vragen we ook studenten om feedback. Is het nog passend? Daarnaast denkt de gemeente met ons mee en zoekt zij naar mogelijkheden om ons te ondersteunen” Judith merkt vanuit werkgevers een oproep tot samenwerking. “Door het tekort aan SKJ-geregistreerde jeugdzorgprofessionals wordt de urgentie om zij-instromers op te leiden steeds meer gevoeld. En dat beperkt zich niet tot een bepaalde regio. In gebieden waar het tekort nog niet heel nijpend is, willen werkgevers de nood voor zijn en zij-instromers nu alvast laten bijscholen.”  

Ook zij-instromers opleiden? Drie ‘leertips’ van Judith!

  1. Ga het doen; eerst alles uitkristalliseren kost veel tijd. Jeugdzorg verandert snel en dat blijft ook zo. Maak een start en durf te experimenteren, al doende leert men. 
  2. Betrek zij-instromers bij de doorontwikkeling van het onderwijsaanbod. Leer en evalueer: wat gaat goed en wat kan beter? Vraag ook het werkveld regelmatig om feedback.  
  3. Deel je kennis en ervaring met het opleiden van zij-instromers ook met andere hogescholen. Zo leer je van elkaar en hoef je niet alleen op ontdekkingstocht en het wiel opnieuw uit te vinden.

Passende leerroutes voor zij-instromers

Judith vindt het mooi dat er met passende leerroutes oog is voor de skills en bekwaamheid van een professional. “Welke kennis en vaardigheden kun je nog beter benutten en uitbreiden? Waar is verdieping mogelijk? En wat is dan een passende leerroute? Ik druk zij-instromers ook altijd op het hart ervoor te zorgen dat het hún eigen leertraject wordt. Door bij het schrijven van het plan van aanpak te focussen op nieuwe kennis en vaardigheden die uitdagend genoeg voor ze zijn. Zo voelen ze zich verantwoordelijker voor hun eigen leerproces en leren ze meer.” Daarnaast vindt Judith het belangrijk dat zij-instromers ook de koppeling maken met methodes en methodieken die voor een groot deel wetenschappelijk onderbouwd zijn. “Dat ze goed onderbouwen waarom ze doen wat ze doen. Los van ervaring of wat hun gevoel zegt, bijvoorbeeld op basis van de beroepscode. Die onderbouwing maakt dat ze hun cliënten nog beter kunnen helpen.”

“Interessant wat we van elkaar kunnen leren als we iets vanuit verschillende perspectieven bekijken. Werkgevers vinden dit ook waardevol en streven naar meer diversiteit in teams. Zij-instromers dragen daar zeker aan bij!
Judith RodenburgDocent-onderzoeker Hanzehogeschool Groningen

Leren van elkaar door verschillende perspectieven

Leergierig en gemotiveerd. Deze indruk heeft Judith van de zij-instromers die ze leerde kennen. “Ze brengen deskundigheid vanuit een andere professie met zich mee. Hierdoor kijken ze met een frisse en kritische blik naar alles wat ze leren. En dat durven ze vaak ook te bevragen. Werkt wat ze horen of lezen wel echt in de praktijk?” Die frisse blik leidt soms tot verrassende invalshoeken, weet Judith. Zo had een student werkervaring in een winkel, waar ze soms met behoorlijk uitdagende klanten te maken kreeg. De parallel met jongeren was snel gemaakt; die stellen je soms ook voor dillema’s hoe om te gaan met ‘onbegrepen’ gedrag. “Het is interessant om te zien wat we van elkaar kunnen leren als we iets vanuit verschillende perspectieven bekijken. Ik merk dat werkgevers dit ook waardevol vinden en streven naar meer diversiteit in teams. Zij-instromers dragen daar zeker aan bij!”

Over AlleKansenBenut!

Met het programma AlleKansenBenut! zet Jeugdzorg werkt! zich in om jeugdzorgorganisaties inzichten en tools te bieden om de groeiende groep zij-instromers en herintreders zo efficiënt en effectief mogelijk in te zetten voor hun organisatie. Zo krijgen de (nog) niet SKJ-geregistreerde professionals de kans om zich binnen een organisatie optimaal te ontwikkelen én op de lange termijn een duurzame bijdrage te blijven leveren.

AlleKansenBenut! adviseert en ondersteunt organisaties bij het succesvol inzetten van zij-instromers en herintreders en organiseert themabijeenkomsten voor diverse doelgroepen binnen jeugdzorg. Ook kunnen organisaties met individuele vragen een beroep doen op het Deskundigenteam AlleKansenBenut!, waarin verschillende expertises vertegenwoordigd zijn. 

AlleKansenBenut! is een programma van Jeugdzorg werkt!

Alles over AlleKansenBenut!

Deskundigenteam

AlleKansenBenut!

Meer weten? Neem contact op!

OKP

Meer weten? Neem contact op!