Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Artikel Cao

Functieboek jeugdzorg

Cao-partijen in jeugdzorg hebben in het cao-akkoord Jeugdzorg 2014-2015 een generiek functieboek vastgesteld. In het functieboek jeugdzorg staan veelvoorkomende functies uit de branche en een matrix met de salarisschalen die daarbij horen. Met deze referentiefuncties in het functieboek kan je de functies binnen jeugdzorgorganisaties beschrijven en indelen. Het functieboek lijkt groots en complex, maar dat is het niet. Op deze pagina vind je alle informatie.

Functies indelen in salarisschalen

Het functieboek jeugdzorg is onderdeel van de Cao Jeugdzorg. In het functieboek staan ruim 35 generieke referentiefuncties. Dat zijn globale en resultaatgerichte beschrijvingen van functies die binnen de branche jeugdzorg herkenbaar zijn en veel voorkomen. Deze referentiefuncties worden door jeugdzorgorganisaties gebruikt als basis om het salaris van medewerkers werkzaam in een functie te bepalen.

Er zijn drie manieren om functies in te delen voor organisaties

1. De beschrijving van een referentiefunctie toewijzen

Je kan de beschrijving van een referentiefunctie en de daarbij behorende indeling of salarisschaal toewijzen aan een (groep van) medewerker(s) als de referentiefunctie inhoudelijk overeenkomt met wat de betreffende (groep van) medewerker(s) doet.

2. Grotendeels passende referentiefunctie aanvullen

Je kan de beschrijving van een grotendeels passende referentiefunctie aanvullen met organisatie-eigen taken en resultaatgebieden. Vervolgens, wanneer er taken zijn toegevoegd, kan je van deze functiebeschrijving bepalen of de indeling (salarisschaal) daarmee gelijk of ongelijk is aan de indeling (salarisschaal) van de referentiefunctie. 

3. Een eigen functiebeschrijving maken met de MNT-methode

Wanneer de referentiefuncties niet voldoen (bijvoorbeeld bij kleine jeugdzorgorganisaties waar veel taken moeten worden verdeeld over weinig medewerkers) kan je een eigen functiebeschrijving maken. De indeling (de salarisschaal) bepaal je vervolgens door toepassing van Methodische Niveau Toekenning (de MNT-methode). 

Indelen volgens de MNT-methode

MNT is een vergelijkende indelingsmethode, afgeleid van de Bakkenistmethode van functiewaardering. Deze vergelijkende indelingsmethode beoordeelt een aangepaste of organisatie-eigen functiebeschrijving op negen meetkenmerken (de zogenaamde competentiedomeinen), zoals Kennis, Probleemoplossend vermogen en Sociale vaardigheden. Door vergelijking van de beoordeling op deze negen competenties met de niveaus van de meetkenmerken van de referentiefuncties uit het functieboek, wordt de indeling van de functie bepaald. Want wanneer de competentiedomeinen qua niveau gelijk zijn, is de indeling van de functies gelijk.

Het is niet verplicht om de referentiefuncties uit het functieboek te gebruiken, als de MNT-methode maar gebruikt wordt om aangepaste referentiefuncties of organisatie-eigen functies te waarderen en in te delen. De systematiek van functiewaardering in jeugdzorg maakt maatwerk dus mogelijk.

Functiewaardering binnen jeugdzorg

Veelgestelde vragen

Hoe zorg ik dat de functiebeschrijvingen binnen mijn jeugdzorgorganisatie actueel blijven?

Werkgevers in jeugdzorg zijn ervoor verantwoordelijk alle functiebeschrijvingen actueel te houden. Eens in de drie jaar bepaalt de werkgever in samenspraak met de Ondernemingsraad of Personeelsvertegenwoordiging of de functiebeschrijvingen in de eigen organisatie aanpassing nodig hebben en geactualiseerd moeten worden. Die actualisatie kan ook effect hebben op de salariëring van functies. 

De wens van partijen is om in plaats van eens in de twee jaar naar eens in de drie jaar te gaan wat betreft de onderhoudsprocedure. Het overlegorgaan Overleg Arbeidsvoorwaarden Jeugdzorg moet daar formeel een besluit over nemen.

Welke functiewaarderingssystematiek geldt als er meerdere cao's gelden voor mijn jeugdzorgorganisatie?

Op de organisatieonderdelen waarop de Cao Jeugdzorg van toepassing is, geldt de functiewaarderingssystematiek uit de Cao Jeugdzorg. Het hoeft geen probleem te zijn om functies in organisaties die meerdere cao’s toepassen, op dezelfde manier te beschrijven en daarvoor hetzelfde format te gebruiken.

De functiewaarderingsystematiek in jeugdzorg is gelijk aan die in de branches sociaal werk en kinderopvang wordt toegepast. Alle drie deze branches hebben een functiewaarderingssysteem dat is gebaseerd op de Bakkenistmethode en passen de MNT methode dus toe. Vrijwel alle systemen die worden toegepast in de sector Zorg en Welzijn gebruiken deze methode van functiewaardering. Dat geldt dus ook voor FWG 3.0 (Ziekenhuizen en GGz) en FWG GHZ (Gehandicaptenzorg). Maar, dezelfde functies met eenzelfde zwaarte kunnen in verschillende cao’s wel anders gesalarieerd zijn.

Bezwaar en beroep: wat als een medewerkers het niet eens is met de functiebeschrijving?

Een werknemer kan bezwaar hebben tegen zijn functiebeschrijving, tegen de waardering en tegen de indeling van de functie. Als dat het geval is kan hij bezwaar aantekenen. Dit is geregeld in bijlage Onderhoudsprocedure. Hierin staat beschreven hoe en binnen welke termijnen de werknemer eerst intern bezwaar kan maken, mogelijk  uitmondend in een procedure bij de Commissie van Geschillen.

Bekijk het functieboek

Naar het functieboek