Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Artikel Actuele cao

Ouderschapsverlof in jeugdzorg

Ouderschapsverlof is een verlofregeling voor werknemers met de zorg voor en opvoeding van kinderen tot acht jaar. De Cao Jeugdzorg bevat afspraken over gedeeltelijke doorbetaling van het salaris van werknemers tijdens ouderschapsverlof.

Vader met baby

Recht op ouderschapsverlof

Het recht op ouderschapsverlof is vastgelegd in hoofdstuk 6 Ouderschapsverlof van de Wet arbeid en zorg (WAZO). Hierin staan de voorwaarden om aanspraak te kunnen maken op ouderschapsverlof.

  • Het ouderschapsverlof geldt voor een eigen kind, adoptiekind, pleegkind of stiefkind tot acht jaar.
  • Ouder en kind moeten op hetzelfde adres wonen.
  • Een werknemer kan voor verschillende kinderen tegelijk ouderschapsverlof opnemen.
  • Bij een tweeling heeft een werknemer recht op twee keer ouderschapsverlof.

Alleen bij zwaarwegend bedrijfsbelang kan je als werkgever weigeren ouderschapsverlof toe te kennen.

Ouderschapsverlof berekenen

Een werknemer kan maximaal 26 keer het aantal werkuren per week opnemen aan ouderschapsverlof. Stel: een werknemer werkt 24 uur per week. Dan wordt het ouderschapsverlof als volgt berekend: 26 x 24 = 624 uur ouderschapsverlof. Je werknemer bepaalt zelf hoe hij of zij het ouderschapsverlof opneemt.

Ouderschapsverlof opnemen

Als een werknemer in aanmerking wil komen voor ouderschapsverlof met gedeeltelijke doorbetaling van het salaris, dan moet de werknemer minimaal drie maanden van tevoren het ouderschapsverlof schriftelijk bij jou als werkgever aanvragen. Bij onbetaald ouderschapsverlof geldt een termijn van twee maanden. Je werknemer moet je laten weten:

  • op welke datum het verlof ingaat
  • om hoeveel uren verlof het gaat
  • om welke werkdagen het gaat
  • hoe lang de verlofperiode duurt.

Extra cao-regels voor betaald ouderschapsverlof

Ouderschapsverlof is over het algemeen niet betaald verlof. Dat staat in de WAZO.

Artikel 9.7.1 van de Cao Jeugdzorg bevat afspraken over betaald ouderschapsverlof. Zo bouwt een werknemer alleen vakantiedagen, vitaliteitsbudget en garantie-uren op tijdens het ouderschapsverlof over de uren die hij of zij werkt. Bij verlofopname hoeft de werknemer alleen verlof op te nemen voor de werkuren. Verder heeft een werknemer recht op volledige opbouw en omvang van pensioen en wachtgeld. Kijk voor de andere afspraken in artikel 9.7.1 Afspraken over betaald ouderschapsverlof van de Cao Jeugdzorg.

In de Cao Jeugdzorg is geregeld dat je als werkgever je werknemers wijst op de brochure 'Toelichting op de nieuwe afspraken over ouderschapsverlof in de Cao Jeugdzorg’. 

Ouderschapsverlof en nieuwe werkgever

Een werknemer kan tijdens de periode van ouderschapsverlof ontslag nemen en bij een andere werkgever aan de slag gaan. Wat zijn dan de afspraken rondom ouderschapsverlof? Lees daar meer over in artikel 9.7.1 Afspraken over betaald verlof van de Cao Jeugdzorg

Handige links