Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Commissie van Geschillen

Wat kun je doen als jij en je werkgever van mening verschillen en jullie er niet uitkomen? Gaat het over iets uit de arbeidsovereenkomst? Dan kun je dit voorleggen aan de Commissie van Geschillen Jeugdzorg.

Werken achter laptop

Wanneer naar de commissie?

De commissie is er voor conflicten of geschillen tussen jou en je werkgever die gaan over de arbeidsovereenkomst en over ontslag. Denk aan meningsverschillen over de functiebeschrijving, de functie-indeling, aanpassing in de werktijden, de onregelmatigheidstoeslag, een officiële waarschuwing, nevenfuncties of het wel of niet in aanmerking komen voor een vaste aanstelling. Dit is vastgelegd in Hoofdstuk 14 van de cao. Een zaak wordt niet in behandeling genomen als er over het geschil al een rechtszaak loopt. De zaak is dan niet ontvankelijk.

Hoe werkt het?

De behandeling van een geschil ziet er in grote lijnen zo uit:

 1. Je legt je geschil voor aan de commissie door een verzoekschrift te sturen.
 2. De commissie bepaalt of zij de zaak kan en mag behandelen. De indiener van het geschil betaalt de kosten van de behandeling (griffierechten).
 3. De commissie vraagt beide partijen om zich schriftelijk te verdedigen.
 4. Jij en je werkgever bepalen of de uitspraak van de commissie bindend is: leggen jullie je neer bij de uitspraak?
 5. De commissie gaat met beide partijen in gesprek in een hoorzitting. Zij vraagt om een toelichting van de standpunten.
 6. Na dit gesprek overleggen de leden van de commissie met elkaar. Dit overleg is vertrouwelijk. Daarna stemmen de leden over welke partij volgens hen gelijk heeft. 
 7. Uiterlijk binnen vier weken krijgen de partijen een brief met de uitspraak en een toelichting.

Let op! Als een van de partijen in de periode van de procedure naar de rechter stapt, stopt de commissie met de behandeling en doet ze geen uitspraak. 

Zelf een geschil aankaarten

Hoe leg ik mijn geschil voor aan de commissie?

Je legt je geschil voor aan de commissie door een brief te sturen. Dit noemen wij een verzoekschrift. Stuur vier kopieën hiervan naar dit adres: 

FCB Dienstverlening in Arbeidsmarktvraagstukken 
Koningin Wilhelminalaan 3 
3527 LA
Utrecht 

Mail je brief ook als bijlage naar caojeugdzorg@fcb.nl 

Stuur een kopie van jouw brief (plus bijlagen) aan de andere partij.  

Vraagt de commissie je aanvullende stukken op te sturen? Stuur ook daarvan een kopie naar de andere partij en laat de commissie weten dat je dat hebt gedaan. 

Welke informatie zet ik in het verzoekschrift?

De commissie heeft de volgende informatie nodig. Zet deze dus in je brief: 

 • Waarover je van mening verschilt en waarom je vindt dat je gelijk hebt.
 • Je voorletter(s) en achternaam.
 • Je privéadres (als je werknemer bent) of het adres van de organisatie (als je werkgever bent) Let op: als je als werknemer briefpapier van je organisatie gebruikt, vermeld dan toch je privéadres. Dat is namelijk het adres waarnaar de commissie de post stuurt. 
 • Het telefoonnummer waarop je tijdens kantooruren bereikbaar bent.
 • Je e-mailadres
 • De naam en adresgegevens van de andere partij.
 • Dat je een kopie van jouw brief en eventuele bijlagen aan de andere partij hebt gestuurd. 
 • Als je griffiegeld moet betalen, zet dan in de brief op welke datum je dit bedrag hebt overgemaakt.
Welke bijlagen voeg ik toe aan mijn verzoekschrift?

Voorwaarden voor de bijlagen

 • Stuur alleen bijlagen mee die echt van belang zijn.  
 • Schrijf in je brief duidelijk waarom een bijlage belangrijk is en op welke pagina van de bijlage de informatie staat die voor de beoordeling van het geschil belangrijk is. Dit om te voorkomen dat de commissieleden onnodige informatie moeten doornemen.  

Bijlagen die je bijvoegt  

 • Andere brieven, e-mails of verslagen waarnaar je in je brief verwijst.  
 • Verwijs je in een van de bijlagen die je weer naar andere bijlagen? Voeg dan ook die bijlagen toe.  

Wat je niet hoeft bij te voegen
Teksten uit de cao, het functieboek of het normtekstenboek dat hoort bij het functiewaarderingssysteem zijn niet nodig, die heeft de commissie al.  

Wat zijn de kosten?

De indiener van het geschil betaalt de kosten voor het griffierecht: €125,-.

Als je een geschil voorlegt, moet je dit bedrag gelijktijdig met je brief  
overmaken op rekeningnummerNL22FVLB0699.505.615ten name van FCB Dienstverlening in Arbeidsmarktvraagstukken te Utrecht. Vermeld hierbij de namen van de partijen in het geschil. 

In de brief aan de commissie schrijf je op welke datum je dit bedrag hebt betaald. 

Ben je als werknemer lid van een van de vakbonden die partij is bij de cao waar het over gaat? Dan hoef je geen griffierecht te betalen. Zet dit dan in jouw brief en stuur een bewijs van het lidmaatschap mee (kopie vakbondspasje of een kopie van een bankafschrift waaruit de meest recente contributiebetaling blijkt). 

Als je als indiener van het geschil door de commissie in het gelijk wordt gesteld, wordt er €100,- teruggestort. 

Wordt het geschil door de indiener ingetrokken, of niet ontvankelijk verklaard, dan krijg je geen terugbetaling. 

Is het advies van de commissie bindend?

De commissie vraagt aan beide partijen of zij bereid zijn de uitspraak als bindend advies op te volgen. Dus dat zij zich zullen houden aan de uitkomst. Dit doet de commissie voor het gesprek met beiden.  

Bereid je dus voor op deze vraag! De commissie stelt het op prijs als je het antwoord op deze vraag al stuurt aan het secretariaat. 

Overige vragen over geschillen

Wat doe ik als mijn werkgever een geschil indient?

Als er een geschil is ingediend door jouw werkgever waarin jij partij bent, weet jij dit. Als het goed is, heb je van je werkgever een kopie gekregen van de brief die hij of zij naar de commissie heeft gestuurd. 

Het secretariaat van de commissie vraagt jou als andere partij om hierop in een brief te reageren. Dat noemen wij een verweerschrift. Hierin schrijf je wat jouw standpunt is ten opzichte van het geschil. 

Je moet binnen drie weken reageren. Stuur vier kopieën van jouw brief/verweerschrift naar de commissie.

FCB Dienstverlening in Arbeidsmarktvraagstukken
Koningin Wilhelminalaan 3
3527 LA
Utrecht

Mail je brief als bijlage naar caojeugdzorg@fcb.nl

Je hoeft de bijlagen van de brief van de andere partij alleen mee te sturen als die voor jouw betoog noodzakelijk is. 

Kun je ook als groep werknemers een geschil voorleggen?

De geschillenprocedure komt uit de cao. Het is een procedure voor een geschil over een individuele arbeidsovereenkomst. In principe is het dus bedoeld voor de individuele medewerker. Om als groep een geschil voor te leggen, moet je aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Voorwaarden om als groep een geschil voor te leggen
Werknemers kunnen alleen als groep/collectief een geschil voorleggen als zij vooraf zelf een duidelijke afspraak hebben gemaakt over de uitspraak met hun werkgever. De werkgever moet ermee instemmen dat de uitspraak van toepassing is op alle leden van de groep. Dus iedereen met dezelfde functie. De werkgever moet dat schriftelijk in een verklaring aangeven aan de commissie. 

Wat betekent dat voor de individuele medewerker
Iedere betrokken werknemer moet een verklaring sturen naar de commissie. In deze verklaring staat dat hij of zij de uitspraak zal accepteren als een uitspraak op zijn individuele geschil. Dat mag in een gezamenlijke brief, met alle namen voluit en onder elke naam een handtekening. Dit betekent dat een werknemer na de uitspraak zijn geschil niet meer als individu aan de commissie voor kan leggen. 

Wie is de vertegenwoordiger
Het collectief geeft zelf aan wie van hen de vertegenwoordiger is. De commissie doet in een collectieve zaak één uitspraak, gericht aan de vertegenwoordiger. Bij de hoorzitting kunnen maximaal drie leden van het collectief aanwezig zijn voor het geven van een mondelinge toelichting. De vertegenwoordiger is een van hen.  

Toehoorders kunnen er helaas niet bij zijn omdat de beschikbare vergaderruimte zich daarvoor niet leent. 

Hoe zit het met het griffierecht
Als de vertegenwoordiger lid is van een vakbond hoeft er geen griffierecht te worden betaald. 

Wat als mijn werkgever niet instemt met de collectieve behandeling? 
Dan moet iedere werknemer zijn geschil individueel aan de commissie voorleggen. Als de geschillen identiek zijn en de argumenten overeenkomen, zal de commissie de geschillen waarschijnlijk gezamenlijk behandelen. De commissie doet voor iedere werknemer individueel een uitspraak. In dit geval moeten alle werknemers wel griffierecht betalen. 

Wie zijn de leden van de Commissie van Geschillen?

Het secretariaat van de Commissie van Geschillen wordt onder verantwoordelijkheid van FCB uitgevoerd. Lees hier wie de leden van de commissie zijn.

Handige links