Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Cao Jeugdzorg

12.7 Veilig werken

Cao-partijen streven ernaar dat iedere organisatie de urgentie van veilig werken omarmt en hiervoor beleid opstelt in overleg met de OR/PVT. In dit beleid wordt minimaal aandacht gegeven aan: 

  • Het voorkomen van incidenten.
  • Hoe direct te handelen op moment van incidenten, bijvoorbeeld door te bepalen op welke wijze aangifte wordt gedaan.
  • Hoe de korte en lange termijn nazorg voor alle betrokkenen is geregeld.
  • Hoe geleerd wordt van de opgetreden onveiligheid.

Bij het vaststellen en bijstellen van beleid wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van activiteiten en producten van Jeugdzorg werkt! die onder het thema ‘Gezond en Veilig werken’ beschikbaar zijn.