Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Cao Jeugdzorg

14.4 Wat zijn de rechten van de PVT?

 1. Hoeft er in de organisatie op basis van artikel 13.1 of de WOR geen OR te zijn? Dan is de werkgever verplicht op tijd met een PVT te overleggen over de volgende onderwerpen:
  • Belangrijke inkrimping, uitbreiding, beëindiging, reorganisatie, fusie of andere wijzigingen van de werkzaamheden.
  • Het aangaan of beëindigen van duurzame samenwerking met andere organisaties.
  • Vaststellen of veranderen van regels over opleiding, bijscholing, werktijden en vakantieregelingen.
  • Veranderingen in de statuten en veranderingen in het huishoudelijk reglement van de werkgever.
  • Vaststellen en veranderen van het beleid over detachering.
  • Dit overleg vindt plaats onder werktijd.
 2. De werkgever moet aan de PVT alle informatie geven die de PVT nodig heeft om haar taken goed uit te kunnen voeren.
 3. Artikel 13.2a en 13.2b gelden ook voor de PVT.
 4. Wil de werkgever een werknemer als bedoeld in artikel 13.2.a benoemen of ontslaan? Dan heeft de PVT het recht om advies uit te brengen over elk voorgenomen besluit tot benoeming of ontslag.