Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Cao Jeugdzorg

1.1 Werkgever

De werkgever is de rechtspersoon die, al dan niet samen met een of meer andere rechtspersonen, één of meer organisaties in stand houdt. De werkgever heeft de volgende doelstelling: het bieden van ondersteuning van, en hulp en zorg aan jeugdigen en ouders, stiefouders of anderen die een jeugdige als behorende tot hun gezin verzorgen en opvoeden bij opgroei- en opvoedingsproblemen- door het inzetten van het vakmanschap van de orthopedagogiek, de ontwikkelingspsychologie en kennis van het gezinssysteem.

Deze ondersteuning, hulp en zorg heeft als doel om:

 • Deze problemen te verminderen, te stabiliseren, (methodisch) te behandelen of op te heffen.
 • Om te gaan met de gevolgen van psychosociale problemen en/of gedragsproblemen van de jeugdige, of bij dreigende zodanige problemen.

Ook ondernemingen die (nog) geen rechtspersoon zijn, maar die zich bezighouden met activiteiten als hieronder worden als werkgever aangemerkt.

De volgende werkgevers vallen in ieder geval onder de Cao Jeugdzorg:

 1. De gecertificeerde instelling voor Jeugdbescherming en/of Jeugdreclassering
 2. De organisatie, de volgende zorg(vormen) aanbiedt:
  • (Kortdurende) ambulante hulp (zowel generalistische als specifieke) aan jeugdigen, het gezin en netwerk daaromheen.
  • (Opvoedings)trainingen voor ouders en jongeren gericht op aanpak van gedrags- en ontwikkelingsproblemen.
  • Meldingen en aanpak van kindermishandeling.
  • Crisishulp: thuis, in een ander gezin of op locatie van een instelling.
  • Pleegzorg arrangementen of zorgprogramma’s waarin jeugdigen tijdelijk, in deeltijd of volledig, op locatie van een instelling verblijven (zorg, opvoeding, (gezins)behandeling) (Hieronder vallen ook de organisaties, die voorheen aangeduid werden als medisch kinderhuizen en medische kleuterdagverblijven, die sinds 1 januari 2004 via het “overgangsprotocol medisch kleuterdagverblijven en medisch kinderhuizen d.d. 12 november 2003” onder de cao Jeugdzorg zijn gebracht).
  • Gesloten jeugdhulp
  • De kindertelefoon
  • Een voorziening als vertrouwenspersoon.
  • De particuliere justitiële jeugdinrichting (instelling conform artikel 1C Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen).
  • De organisatie die, consultatie, advies en/of ondersteuning geeft aan de professionals op algemene voorzieningen, zoals scholen, kinderopvangcentra en bso’s en contact onderhoudt ter versterking van deze algemene jeugdvoorzieningen en ter bevordering van de vroegtijdige signalering van problemen bij jeugdigen die tot opgroeiproblemen en of gedragsproblemen en dreigende zodanige problemen zouden kunnen leiden.
 3. De organisatie die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend diensten verleent aan rechtspersonen als onder lid 1 en lid 2 die bestaan uit ondersteunende werkzaamheden. Bij ondersteunende werkzaamheden kan het hierbij gaan om:
  1. Zorginhoudelijke beleidsontwikkeling, advisering en ondersteuning.
  2. Kwaliteitsontwikkeling, kwaliteitsbewaking en deskundigheidsbevordering.
  3. Het ter beschikking stellen van professionals.
  4. Consultatie voor professionals die werken met jeugdigen.
  5. Het geven van voorlichting en advies over opgroei- en opvoedingsvragen en vragen  van jeugdigen over hun juridische positie.
  6. Het ontwikkelen van kennis en/of methodieken op deze gebieden.