Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Cao Jeugdzorg

9.4 Verlofsparen

  1. De werknemer kan, conform het pensioenakkoord (*) en de fiscale mogelijkheden, maximaal 100 maal de (gemiddelde) arbeidsomvang per week verlof sparen. Dit gespaarde verlof wordt het verlofspaarsaldo genoemd. 
  2. De werknemer kan dit verlofspaarsaldo naar eigen wens op een later moment in afstemming met de werkgever als doorbetaalde uren in vrije tijd op nemen. Dit draagt bij aan een goede balans tussen werken en privé. 
  3. De gespaarde tijd wordt niet geïndexeerd.
  4. De werknemer kan per 1 juli 2022 verlof sparen door het vanaf dat moment opgebouwde bovenwettelijke verlofbudget (artikel 9.2) in te zetten. 
  5. Cao-partijen hebben in het cao-akkoord 2021-2023 een afspraak gemaakt over een individueel keuzebudget/verlofmandje/meerkeuzemenu. Dit kan betekenen dat er op een later moment bronnen kunnen worden toegevoegd waarmee men kan verlofsparen. 
  6. De uitwerking van de verlofspaarregeling staat in Bijlage 14.

(*) Bedoeld wordt het pensioenakkoord juli 2020