Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Cao Jeugdzorg

12.6 Werkdruk en werkplezier

Sociale partners hebben in 2017 in de cao afgesproken dat werkgevers samen met de medezeggenschap (in dit artikel: OR, PVT of personeelsvergadering) een beleid vaststellen dat inzet op het verminderen en monitoren van werkdruk van werknemers. Deze afspraken zijn in Bijlage 10  van deze cao opgenomen. 

Deze afspraken zijn door het grootste gedeelte van de werkgevers met hun OR gemaakt en op basis van deze afspraken zou er per organisatie een set goede afspraken moeten zijn die kunnen bijdragen aan het verminderen van werkdruk en het verhogen van werkplezier. 

Omdat de werkdruk voor werknemers nog steeds veel te hoog is, hebben cao-partijen afspraken gemaakt om het onderwerp actueel en op de agenda van de jeugdzorgorganisaties te houden. 

Hiervoor worden de volgende activiteiten van werkgever en de medezeggenschap verwacht:

  1. Het beleid als bedoeld in bijlage 10 wordt door werkgever en de medezeggenschap beoordeeld op actualiteit en opgedane ervaringen. Werknemers worden betrokken. Als er nog geen beleid is, wordt dat voor 1 oktober 2022 gemaakt. Voor 1 oktober vraagt het arbeidsmarktplatform Jeugdzorg werkt! uit of naar tevredenheid van beide partijen aan deze cao-afspraak is voldaan.
  2. Eens per jaar wordt geëvalueerd door beide partijen en waar nodig bijgesteld, medewerkers worden betrokken bij deze evaluatie. Bijstelling is instemmingsplichtig.
  3. Werkgever en de medezeggenschap maken gezamenlijk een uitvoeringsplan, waarin wordt beschreven op welke wijze binnen de organisatie uitvoering en naleving van de gemaakte afspraken zal worden gerealiseerd. 
  4. Vervolgens wordt via de jaarlijkse loonsomheffingbrief van het arbeidsmarktfonds Jeugdzorg werkt! (FCB) aan de bestuurder en de medezeggenschap  gevraagd of naar tevredenheid van beide partijen aan deze cao-afspraak is voldaan. 
  5. De werkgever draagt verantwoordelijkheid voor naleving en handhaving van cao en beleid.
  6. Het arbeidsmarktplatform Jeugdzorg werkt! zorgt voor aanbod van goede voorbeelden, werkbare en effectieve aanpakken, inspiratie en kennisdeling. Ook kunnen werkgevers en medezeggenschaps leden bij Jeugdzorg werkt! terecht voor ondersteuning en vragen. Hiervoor wordt een Expertteam gevormd.