Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Arbocatalogus

Preventie: brandveiligheid

Bhv is het sluitstuk van arbobeleid. Je doet er alles aan om te voorkomen dat je er ooit gebruik van hoeft te maken. Zorg dat de werkplek veilig is! Het gaat om het tegengaan van brand (brandveiligheid). Maar ook om het brandveilig inrichten van het gebouw, zodat je de brand en rook snel kunt indammen en er zoveel mogelijk tijd is om weg te komen.

arbocatalogus bedrijfshulpverlening preventie: brandveiligheid

Dat vraagt aandacht van degenen die over het gebouw en inrichting gaan en om de dagelijkse aandacht van alle medewerkers (veilig gebruik van het gebouw).

Zo doe je het

Hanteer brandveiligheid als criterium bij bouw en inrichting

In bouwvergunningen is al een heleboel geregeld wat betreft bouwkundige eisen. Als gebruiker heb je hier vaak geen benul van. In de loop der jaren verandert het gebruik en zijn kleine aanpassingen gedaan. Die kunnen gevolgen hebben voor de brandveiligheid, zonder dat je het in de gaten hebt. Het is goed om periodiek met een checklist te controleren of de brandveiligheidsvoorzieningen voldoende zijn geborgd. Dat is zeker nodig als je een nieuwe locatie van derden gaat gebruiken.

Maak afspraken over brandveilig gebruik van werkplekken

Dit houdt in dat je stoffering (inclusief versiering) en meubels van brandvertragend materiaal kiest. Dat elektrische apparaten (inclusief het opladen van accu’s, kerstversiering, kacheltjes, waterkokers enzovoorts) veilig zijn en veilig zijn opgesteld. Dat je regels hebt over brandgevaarlijke ‘activiteiten’: ovens, soldeerapparaten, gebruik van kaarsen, roken en ander open vuur of hete oppervlakken.

Controleer het gebruik van ruimtes en gangen

Loop geregeld een veiligheidsronde. Let op dat vluchtwegen/nooduitgangen niet geblokkeerd zijn, brandblussers goed zichtbaar en bereikbaar blijven, geen brandbaar materiaal/afval zich opstapelt enzovoorts. Let ook op de verzamelplaats en blokkering van uitgangen aan de buitenzijde. Hou rekening met vandalisme.

Maak afspraken met derden

Als derden gebruikmaken van hetzelfde gebouw of als er firma’s over de vloer komen voor werkzaamheden, voorkom dat zij de veiligheid in gevaar brengen. Maak hierover duidelijke afspraken met medegebruikers van het pand (aandachtspunt huurcontracten!) en bij het aanbesteden van kleine verbouwingen en onderhoudswerk (inkoopcontracten).

Test periodiek de noodvoorzieningen

Als onderdeel van ‘gebouwbeheer’ is er onderhoud en controle nodig van alle brandveiligheidsvoorzieningen: blusmiddelen, brand- en rookmelders, noodverlichting, vluchtwegaanduiding en automatische branddeuren/-sloten. En als je samenwerkt met anderen is het ook van belang om de ‘zachte’ voorzieningen periodiek te ‘testen’, zoals het beheer van EHBO-middelen en het oproepen van de hulp van derden. Dat kun je meenemen in de ‘ontruimingsoefeningen’.

Dit artikel is onderdeel van