Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Arbocatalogus

Beleid werkdruk

Inspectieproof
Getoetst door de Inspectie SZW

Je wilt veel mooie initiatieven rondom werkdruk en werkplezier bundelen. Of grip krijgen op werkdruk, nadat uit je risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) blijkt dat er een hoge werkdruk is. Of aan je wettelijke zorgplicht voldoen. Je kunt veel goede redenen hebben om je beleid rondom werkdruk en werkplezier (door) te ontwikkelen.

arbocatalogus werkdruk beleid

Zo doe je het

Zet je beleid op

Beschrijf hoe je werkdruk en werkplezier wilt aanpakken. Benoem hierin een volledige arbobeleidscyclus: van de RI&E, via verdiepend onderzoek naar een plan van aanpak waarbij je maatregelen bedenkt, uitvoert en evalueert. Besteed in je beleid minimaal aandacht aan de onderwerpen die in deze catalogus staan:

  • Signalen herkennen: hoe je met de RI&E en op andere manieren merkt of de werkdruk ongezond hoog oploopt in je organisatie. 
  • Inzicht verdiepen: hoe je met verdiepend onderzoek in kaart brengt waar de werkdruk en het werkplezier vandaan komt.
  • Werkdruk verminderen: hoe je samen met betrokkenen bedenkt en beslist wat je gaat doen om werkdruk te verminderen.
  • Werkplezier vergroten: hoe je samen met betrokkenen bedenkt en beslist wat je gaat doen om het werkplezier te vergroten.
  • Voorlichting: hoe je je medewerkers, leidinggevenden en andere sleutelpersonen rondom (de aanpak van) werkdruk en werkplezier gaat scholen.

Maak bewuste keuzes

Dit geldt voor de inhoud, het proces en je doelgroep. Met betrekking tot de inhoud is het bijvoorbeeld van belang welke werkdrukbronnen er zijn en welke maatregelen je daartegen neemt. Bij het proces gaat het erom hoe je de aanpak inricht: bedenk je bijvoorbeeld zelf de maatregelen of faciliteer je teams om deze zelf te bedenken? Bij de doelgroep gaat het om keuzes die gelden per individu, per team/functiegroep of voor de hele organisatie.

Reserveer tijd, mensen en geld

Is de werkdruk in je organisatie erg hoog? Dan is het moeilijk om deze investering te doen. ‘Te druk voor werkdruk’. Maar hoe eerder je tijd, mensen en geld vrijmaakt en aan de slag gaat, hoe beter. De investering gaat voor de baten uit. Wie benoem je als verantwoordelijken voor welk deel van de aanpak? En hoeveel tijd en geld hebben zij om welk doel te bereiken? Wanneer doe je wat?  

Voer uit, monitor en evalueer 

Benoem in je plan van aanpak wie wat wanneer gaat doen en bedenk hoe en wanneer je gaat monitoren of de plannen zoals bedacht zijn uitgevoerd. Besteed ook aandacht aan de communicatie: wat je aan wie over de aanpak communiceert en hoe je opgedane kennis en ervaring van het ene team kunt gebruiken voor andere teams. Evalueer het effect van de genomen maatregelen en het proces van de aanpak. Wat leer je van wat er is bereikt, wat nog niet is gelukt en hoe dat is gegaan? En heel belangrijk: vier de successen!

Kun je grip krijgen op de werkdruk?

Werkdruk ontstaat als de eisen vanuit het werk (de belasting) groter zijn dan het draagvermogen van de medewerker (belastbaarheid). Medewerkers verschillen in hun belastbaarheid en in hoe ze deze eisen ervaren. ‘De’ werkdruk bestaat dus niet. Werkdruk kan daarmee een lastig thema zijn. En toch kun je er wel grip op krijgen. Juist door die diversiteit te erkennen en er in gesprek over te gaan. En door in je aanpak maatwerk te bieden. 

Wat voor aanpak is het meest effectief? 

Een gebalanceerde aanpak levert meestal de beste effecten op. Balans kun je bereiken met een aanpak die zich op individuele medewerkers, teams/functiegroepen en de hele organisatie richt. Ook is de balans tussen preventie en aanpak van belang. De beleidscheck werkdruk-werkplezier en het voorbeeld beleidsplan kunnen je inspireren bij jouw aanpak. 

Dit artikel is onderdeel van