Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Arbocatalogus

Beleid infectieziekten

Iedere werkgever moet veiligheids- en gezondheidsbeleid over infectierisico’s voeren. Om zo medewerkers te beschermen als onderdeel van het totale arbobeleid. Bijzonder aan infectierisico is dat je als werkgever ook verplicht bent om infectiepreventiebeleid gericht op ‘niet medewerkers’, kinderen, jeugdigen en cliënten, te hebben. Het beleid werkt dus twee kanten op. Daarom is het handig om één integraal infectiepreventiebeleid in te vullen. Je kijkt naar de risico’s voor de medewerker en ‘derden’.

arbocatalogus infectieziekten beleid

Zo doe je het

Benoem een aanspreekpunt

Het thema infectieziekten vraagt om voldoende kennis van zaken. Het is belangrijk dat iemand binnen de organisatie het aanspreekpunt voor interne en externe partijen is. Deze persoon volgt de ontwikkelingen en neemt het initiatief als er extra maatregelen nodig zijn.

Organiseer een calamiteitenteam

Als er bijzondere infecties of incidenten zijn, moet je snel besluiten over de te nemen maatregelen. Vaak zijn dit beslissingen die de directie neemt. Bepaal hoe je in deze gevallen de juiste personen bij elkaar roept om snel tot besluitvorming te komen (calamiteitenteam).

Neem infectierisico’s op in je beleidscyclus

Inventariseer via je risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) waar infectierisico’s voorkomen. Zowel voor medewerkers als voor derden. Neem hiervoor passende maatregelen op in het plan van aanpak, voer die uit, monitor de voortgang en evalueer de maatregelen. Voor de RI&E kun je gebruikmaken van de Risicomonitor.

Formuleer beleid

Besteed in je beleid minimaal aandacht aan de onderwerpen die in deze catalogus staan:

  • Infectierisico’s herkennen: voer een RI&E uit en bepaal concrete maatregelen die je neemt vanuit de in de RI&E gesignaleerde infectierisico’s. Hanteer de arbeidshygiënische strategie. 
  • Voorkomen van infecties: beschrijf op welke manier voldoende hygiëne onder gebruikelijke omstandigheden gewaarborgd wordt met de bijbehorende voorzieningen en middelen. Voldoe hierbij aan de hygiënerichtlijnen die voor de sector zijn opgesteld door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Bepaal welke vaccinatie je aan medewerkers biedt en hoe ze hier gebruik van kunnen maken. Bewaak daarin de privacy-eisen.
  • Noodsituaties en incidenten (bijt-, krab-, spuug-, spat-, snij- en prikincidenten): maak concrete protocollen over hoe je omgaat met incidenten waarin medewerkers (en derden) een risico lopen op besmetting. Dit kunnen zowel individuele incidenten zijn als uitbraken van besmettelijke ziekten.
  • Kwetsbaarheid bij zwangerschap: sommige infectieziekten vormen een extra risico voor de zwangere vrouw of de baby. Leg vast hoe je hier informatie over geeft en welke maatregelen je neemt om de medewerkster te beschermen. Inclusief welke werkzaamheden die je niet mag doen.

Volg de bio-arbeidshygiënische strategie

Bij het kiezen van maatregelen begin je aan de bron: hoe kun je contact met de infectieziekte voorkomen. Kun je dat risico niet wegnemen? Bekijk eerst of er collectieve beschermende maatregelen zijn. Zijn die niet voldoende? Richt dan pas de maatregelen op individuele bescherming. Bekijk de bio-arbeidshygiënische strategie over hoe je dit voor infectieziekten kunt uitwerken.

Geef medewerkers toegang tot medisch advies

Iedere medewerker heeft het recht advies te vragen aan de bedrijfsarts. Medewerkers die zwanger willen worden of medewerkers die extra risico lopen bij besmetting (door het ontbreken van vaccinatie of vanwege aandoeningen) wijs je expliciet op de mogelijkheid om gericht advies aan de bedrijfsarts te vragen. Medewerkers die niet weten of ze gevaccinneerd zijn of een ziekte hebben doorgemaakt, bied je zo nodig aan om dit te laten onderzoeken.

Geef voorlichting en instructie

Geef voorlichting aan medewerkers: vertel medewerkers wat de risico’s zijn, welke extra risico’s er bij zwangerschap of een andere extra kwetsbaarheid zijn, welke ziekten/ziekteverschijnselen reden zijn om niet de gebruikelijke werkzaamheden te doen of niet naar het werk te komen en welke ziekten bij kinderen/cliënten reden zijn om extra maatregelen te nemen. Vertel ook bij wie ze advies hierover kunnen vragen.

Protocollen en werkinstructies

Vertel medewerkers hoe ze zichzelf en anderen tegen de risico’s moeten beschermen. Zorg dat werkinstructies en protocollen bij iedereen bekend zijn die hiermee te maken krijgt.
 

Dit artikel is onderdeel van