Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Arbocatalogus

Beleid goede werkplek

Medewerkers die meer dan twee uur op een werkdag met een beeldscherm werken, lopen het risico klachten te ontwikkelen. Bijvoorbeeld aan armen, schouders en nek. Als werkgever heb je een zorgplicht om deze risico’s te beperken. Belangrijk dus om je beleid goed op orde te hebben.

arbocatalogus beeldschermwerk beleid

Zo doe je het 

Neem beeldschermwerk op in je beleidscyclus

Inventariseer in je risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) waar risico’s vanwege beeldschermwerk voorkomen. Neem hiervoor passende maatregelen op in het plan van aanpak, voer die uit, monitor de voortgang en evalueer de maatregelen. Voor de RI&E kun je gebruikmaken van de Risicomonitor.

Zoom in op knelpunten

Komen uit bijvoorbeeld de RI&E of het werkoverleg knelpunten naar voren van (dreigende) overbelasting? Pak ze doeltreffend op met aanvullend (individueel) werkplekonderzoek of laat een medewerker(s) de checklist beeldschermwerk invullen.   

Formuleer beleid

Besteed in je beleid minimaal aandacht aan de onderwerpen die in deze catalogus staan:

  • Goede werkplek: hoe je zorgdraagt voor ergonomisch verantwoorde werkplekken. 
  • Gezond werken: hoe je medewerkers stimuleert om het beeldschermwerk op gezonde manier uit te voeren.
  • Thuiswerk: hoe je gezond werken stimuleert als medewerkers thuis en/of ergens anders werken.
  • Vitaliteit bevorderen: of en zo ja hoe je vitaliteit en duurzame inzetbaarheid van je medewerkers positief stimuleert. 

Maak afspraken over oogonderzoek en beeldschermbrilbeleid

Laat medewerkers met (beginnende) oogklachten, zoals droge of vermoeide ogen of bij twijfel over het gezichtsvermogen, een oogonderzoek doen. Dit kan eerst met een ogentest bij de opticien. Via de bedrijfsarts kun je een uitgebreider oogonderzoek in gang zetten. Misschien is een beeldschermbril nodig.

Benoem een aanspreekpunt

Het is belangrijk dat er iemand verantwoordelijk is voor het uitvoeren van het beeldschermwerkbeleid. Dit kan bijvoorbeeld de preventiemedewerker of een human resources functionaris (hr-functionaris) zijn, die de RI&E en passende maatregelen uitvoert. Zorg ervoor dat deze functionaris voldoende kennis heeft en je hem of haar voldoende verantwoordelijkheden en bevoegdheden geeft om effectief te kunnen handelen/organiseren. Het gaat om taken als het inrichten van de werkplek, voorlichting en het begeleiden van het instellen van de werkplek van (nieuwe) medewerkers, het signaleren van klachten en het uitvoeren van een individueel werkplekonderzoek. In de teams/op de afdelingen waar medewerkers veel beeldschermwerk doen, is het belangrijk dat het aanspreekpunt samenwerkt met de leidinggevende en/of een aandachtsfunctionaris.

Geef voorlichting en instructie

Vertel medewerkers hoe ze hun werkplek goed kunnen instellen en hoe ze gezond kunnen werken. Breng het thema regelmatig preventief onder de aandacht.

Dit artikel is onderdeel van