Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Arbocatalogus

Nazorg en leren

Inspectieproof
Getoetst door de Inspectie SZW

Een agressie-incident kan veel impact hebben. Op het slachtoffer en op het team. Met goede nazorg ondersteun je een medewerker bij de verwerking ervan. Door het incident na verloop van tijd te analyseren kun je ervan leren.

arbocatalogus agressief gedrag nazorg en leren

Zo doe je het 

Bied nazorg aan

Bied bij ingrijpende incidenten het slachtoffer zo snel mogelijk nazorg aan. De meeste medewerkers verwerken een ingrijpend incident op hun eigen en goede manier. Wil iemand geen gebruik van nazorg maken? Respecteer dat dan. Je kunt de mogelijkheid na enkele weken nog een keer onder de aandacht brengen. Zeker als je signalen ziet/hoort dat de verwerking moeizaam verloopt en omdat de medewerker van mening kan veranderen. ‘Niet opdringen, ook niet stilzwijgen’ is een goed uitgangspunt. Wat ‘ingrijpend’ is voor de ene medewerker, kan ‘goed onder controle’ zijn voor de andere medewerker. Twijfel je of het incident ingrijpend is? Bied ook bij twijfel de nazorg zeker aan!

Hou contact

Goed contact met je medewerkers is altijd belangrijk. In de weken na een ingrijpend incident is het extra van belang om contact met het slachtoffer te houden. Dat hoeft niet altijd over het incident te gaan. Soms vinden medewerkers het vooral fijn als iedereen weer normaal tegen ze doet. Een oogje in het zeil houden, begrip als het nog niet allemaal normaal is … maak maatwerk van je contact!

Organiseer de nazorg duidelijk en op een professionele manier

De nazorg kan door een intern Collegiaal Opvang Team worden geboden of door externe deskundigen. Spreek in je beleid af wie wanneer welke nazorg aanbiedt en/of verleent. Bereid deze personen goed op hun taak voor. 

Ga na wat je ervan kunt leren

Bespreek incidenten na met de betrokkenen om er in de toekomst van te leren. Doe dit zo mogelijk met meerdere betrokkenen en in het teamoverleg. Een gesprek met de veroorzaker en het slachtoffer kan heel zinvol zijn, als het slachtoffer daaraan toe is.

Hoe bespreek je een incident na?

Terugkijken op incidenten met je team is altijd zinvol. Meteen na een incident ligt eerst de focus op het verwerken van wat er gebeurd is. Wat later, als de emoties minder zijn geworden en eventuele sancties aan de veroorzaker zijn opgelegd, is er ruimte om te leren voor de toekomst. Een onderzoekende en accepterende houding voorkomt dat je met elkaar in ‘schuldzoeken’ verzandt. De volgende open vragen helpen een team op weg:  

  • Hoe heb je het incident ervaren? 
  • Welke signalen zag je of heb je gemist voorafgaand aan het incident?
  • Welke factoren hebben bijgedragen aan het ontstaan van het incident? (denk daarbij aan cliëntgebonden, medewerkergebonden, organisatorische, bouwkundige en technische factoren)
  • Hoe verliep het handelen tijdens het incident? 
  • Al met al: wat ging er goed en wat kan er beter?
  • Wat heb je zelf gedaan waar je trots op bent en wat ga je een volgende keer anders doen?

Behalve terugkijken op een ingrijpend incident kan het ook waardevol zijn om bijna-incidenten of een reeks kleine incidenten te analyseren. Bijvoorbeeld als ‘schelden’ en andere vormen van agressie ‘gewoon’ lijken te worden. Bij de eerste vraag ‘Hoe ervaar je het regelmatig schelden?’ blijkt vaak dat de terugkerende scheldwoorden bij medewerkers binnenkomen.

Laat je zien!

Het is belangrijk om je vanuit het management en de staf regelmatig op de werkvloer te laten zien. Als alles goed gaat en zeker bij ingrijpende incidenten. Neem bij een rondgang de tijd om met medewerkers over kleinere incidenten en de dilemma’s die ze daarbij ervaren in gesprek te gaan.

Tip!

In samenwerking met het werkveld ontwikkelden Jeugdzorg werkt! de Complete agressie-aanpak: een doelgerichte aanpak om agressie te voorkomen, verminderen en af te handelen binnen jouw organisatie.

Lees meer over de Complete agressie-aanpak

Dit artikel is onderdeel van