Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Arbocatalogus

Voorlichting

Inspectieproof
Getoetst door de Inspectie SZW

Voorlichting en training aan medewerkers die met agressief gedrag te maken (kunnen) krijgen, is cruciaal. Door van tevoren te oefenen, heeft een medewerker tijdens een incident meer mogelijkheden om het overzicht te houden en te kiezen hoe hij of zij gaat handelen.

arbocatalogus agressief gedrag voorlichting en training

Zo doe je het

Onderscheid verschillende doelgroepen

Ga na welke medewerkers met wat voor soort agressief gedrag te maken (kunnen) krijgen en hoe je hen op dit gedrag kunt voorbereiden. Denk daarbij uiteraard aan de medewerkers in het primaire proces. Maar ook aan medewerkers in ondersteunende diensten, zoals receptionisten en degenen die telefoondienst hebben. Geef ook voorlichting en training aan sleutelpersonen: degenen die deze medewerkers opvangen of een andere rol rondom agressief gedrag hebben. 

Besteed aandacht aan preventie, handelen en nazorg

Ontwikkel kennis en vaardigheden om agressief gedrag waar mogelijk te voorkomen door inzicht in het eigen gedrag, triggers, signalen van opkomende agressie bij cliënten en factoren die bij het ontstaan van agressief gedrag een rol spelen. Ontwikkel ook kennis en vaardigheden om zo nodig met agressief gedrag om te gaan. Vertel en oefen ook hoe medewerkers alarm kunnen slaan en elkaar tijdens en/of na een incident kunnen ondersteunen. Vertel hen verder hoe de nazorg in je organisatie is geregeld en hoe ze die voor zichzelf en/of een collega kunnen inschakelen.

Ontwikkel je opleidingsaanbod

Hou overzicht over wie welke trainingen hebben gevolgd en evalueer die trainingen. Onderzoek regelmatig de noodzaak van en behoeftes aan voorlichting en trainingen. Betrek medewerkers bij het formuleren van wensen van en behoeftes aan vervolgopleidingen. Zorg er zo voor dat er een evenwichtig en actueel opleidingsaanbod is dat past bij je organisatie en medewerkers.

Besteed aandacht aan nieuwe en kwetsbare medewerkers

Zorg ervoor dat ook nieuwe en jonge medewerkers, stagiaires, trainees en invalkrachten trainingen volgen en voorbereid zijn op waar ze mee te maken kunnen krijgen.

Tip!

In samenwerking met het werkveld ontwikkelden Jeugdzorg werkt! de Complete agressie-aanpak: een doelgerichte aanpak om agressie te voorkomen, verminderen en af te handelen binnen jouw organisatie.

Lees meer over de Complete agressie-aanpak

Dit artikel is onderdeel van