Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Arbocatalogus

Kwetsbaarheid bij zwangerschap

Als een medewerker zwanger is, moet je haar informeren over de risico's van haar werk die van invloed kunnen zijn op de zwangerschap. Ook infectierisico’s vormen een gevaar voor de zwangerschap. Sommige beschermende maatregelen (vaccinatie) kan de betreffende medewerker alleen ruim vóór de zwangerschap nemen. Het is dus essentieel dat je dit risico goed in beeld brengt en alle vrouwen met een mogelijke kinderwens hierover informeert.

arbocatalogus infectieziekten kwetsbaarheid bij zwangerschap

Zo doe je het

Risico-inventarisatie

Maak een overzicht van de functies met eventuele infectierisico’s die bij zwangerschap en borstvoeding tot problemen kunnen leiden. Maak hierbij gebruik van de overzichten ‘Infectieziekten met risico bij zwangerschap’ en ‘Aanvullende RI&E Infectieziekten’.

Informeer medewerkers tijdig over infectierisico’s en maatregelen bij zwangerschap

Vrouwen die werken in een functie met infectierisico’s en zwanger willen worden, moeten weten wat precies de risico’s zijn. Dat moeten ze het liefst ruim vóór de zwangerschap weten. Als ze voldoende geïmmuniseerd zijn, (door vaccinatie of omdat ze de ziekte hebben doorgemaakt) lopen ze bij een aantal belangrijke infectieziekten weinig of geen extra risico. Door hen op de risico’s te wijzen, kunnen ze bepalen of ze nog vaccinaties willen nemen vóór ze zwanger worden.
Formeel hoeft de werkgever pas informatie te verstrekken over de risico’s en maatregelen, nadat de medewerkster heeft gemeld dat ze zwanger is. Dit moet binnen twee weken nadat zij dit gemeld heeft, gebeuren. Het is aan te raden een hand-out te maken die je bij de start van het dienstverband overhandigt en waarnaar je verwijst als er een infectieziekte in de werkkring speelt.

Werkaanpassing bij zwangerschap

In sommige situaties is het nodig het werk aan te passen vanwege zwangerschap. Dat geldt vooral als de medewerkster onvoldoende geïmmuniseerd is en er een groot infectierisico in de werkkring is. Het is onder andere wettelijk verboden als zwangere werk te doen waarbij blootstelling aan het rubellavirus (rodehond) of toxoplasma mogelijk is en je hiervoor onvoldoende geïmmuniseerd bent. Ook kan het raadzaam zijn om in de zwangerschap specifieke doelgroepen te mijden vanwege het verhoogde risico op infectieziekten. Bied de zwangere vrouw actief aan om hierover advies in te winnen bij de bedrijfsarts als deze situatie zich voordoet.

Immuunstatus (antistoffen)

Als een medewerker eerder een bepaalde ziekte heeft gehad, kan zij hiervoor immuun zijn. Ook als zij gevaccineerd is, kan dat het geval zijn. Maar niet alle vaccinaties beschermen een leven lang. Het is belangrijk dat medewerkers die met infectieziekten in aanraking kunnen komen, weten of zij immuniteit hebben of niet (immuunstatus). Dit kun je vaststellen door preventief te laten controleren op antistoffen in het bloed. Omdat de werkgever vanwege de AVG zelf niet mag bijhouden of medewerkers gevaccineerd zijn, is het de medewerker zelf of de bedrijfsarts die dit moet bewaken. Daarom is het ook zo belangrijk dat je medewerkers hier actief over informeert.

Sla alarm bij infecties met risico voor de zwangerschap

Is het bekend dat er een besmetting in de werkkring is met een verhoogd risico voor zwangeren? Wijs daar dan extra op naar medewerksters die (mogelijk) zwanger zijn. Doe dit door een algemene alarmering, onder verwijzing naar de voorlichtingsmaterialen die er zijn of door gericht op de werksituatie waar dit speelt de medewerksters te informeren. Let erop dat je hier de privacy voldoende waarborgt.

Dit artikel is onderdeel van